Alt om hyttetomtene


 

Store selveiertomter, 1000-2000 m2
Tomtene i Børgefjellgrenda er alle store selveiertomter. Det er mange tomter i grenda, men det store arealet som grenda er fordelt utover gir en fin avstand mellom hyttene. Det er også store friareal inne i grenda, og feltet grenser i all hovedsak til utmark. Tomtene ligger også terrassert oppover i lia, slik at utsikten skal bli minst mulig sjenert av foranliggende hytter. For å skjerme mellom hyttene, er det lagt opp til at det skal bevares vegetasjon mellom tomtene.

Full standard inkludert i prisen
Det opparbeides felles vei gjennom hyttefeltet og frem til eller ved den enkelte tomt. Børgefjellgrenda har egen grunnvannsbrønn og avløp kobles på det kommunale avløpsanlegget på Majavatn. Ledninger for vann, avløp og strøm legges i vei eller i felles grøft gjennom feltet slik at tilkobling til tomtene blir enkel. Feltet blir forberedt for internett og kabel-tv.

Et hyttefelt tuftet på kvalitet
Børgefjellgrenda skal være et felt med høy kvalitet. Det viser seg på en side ved den infrastruktur som vi som grunneiere legger opp til. På den annen side stiller reguleringsbestemmelsene krav til de som kjøper tomt, til hvordan hyttene utformes og til hvilke materialer og farger som benyttes. For deg som tomtekjøper gir dette forutsigbarhet og trygghet for en sikker investering.

Et hyttefelt som viderefører den norske hyttetradisjonen
Et moderne hyttefelt mener vi skal føre videre den norske hyttetradisjonen. Hyttetradisjonen har en helt spesiell og rotfestet plass for nordmenn flest. Den tjærebrune seterhytta med torv på taket ligger hjertet vårt nært. Det føles av en eller annen grunn godt for oss å søke til rolige omgivelser med storstilt natur for å lade batteriene i en travel hverdag. I Børgefjellgrenda skal norsk byggeskikk og hyttetradisjon videreføres og utvikles.

Like attraktivt på sommeren som på vinteren
På Majavatn har man et tilbud hele året. En varm sommerdag ligger det både an til båtliv og en dukkert fra den fineste sandstrand. For å nevne noe.

Trygg og enkel adkomst
Majavatn ligger lett tilgjengelig langs E 6 og Nordlandsbanen, og er forskånet fra både stengte fjelloverganger og kronglete bygdeveier. E 6 står også foran en ytterligere opprustning, noe som vil gi enda mer behagelig kjørevei opp til området

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
Tomtene er godkjente og ferdig regulert.

Dokumenter
Reguleringsbestemmelser Børgefjellgrenda hyttefelt
Reguleringskart Børgefjellgrenda hyttefelt

Noen fellesbestemmelser:

• Bebyggelse skal harmonere med lokal byggeskikk og tradisjoner i området

• Bygningens ytterflater og tak skal gis jordnære farger

• Vegger i tømmer eller trepanel, eventuelt kombinert med naturstein

• Tak med torvtekking eller stein

• Høyde på grunnmur eller fundament terrasse skal ikke overstige 100 cm

• Takvinkel 23 til 30 grader

• Ved utbygging skal inngrepene i naturen gjøres så skånsomt som mulig, vegetasjon skal bevares
Tomtetype 1 (tomt 3,4,24-31,37,38,42,43)

• U-grad maks 160 m2 BRA hvor hovedbygg kan være inntil 120 m2 BRA

• Maks mønehøyde 4,8 meter

Tomtetype 2 (flermannsboliger – ta kontakt ved interesse)

Tomtetype 3 (tomt 23, 32-36, 39-41)

• U-grad maks 200 m2 BRA hvor hovedbygg kan være inntil 160 m2 BRA

• Maks mønehøyde 6,3 meter